Algemeen wedstrijdreglement Asap.be NV

Asap.be NV organiseert regelmatig wedstrijden en acties via haar verschillende communicatiekanalen. Tenzij anders vermeld, geldt voor deze acties het algemeen wedstrijdreglement van Asap.be NV. 

Asap.be NV organiseert regelmatig wedstrijden en acties via haar verschillende communicatiekanalen. Tenzij anders vermeld, geldt voor deze acties het algemeen wedstrijdreglement van de Asap.be NV. 

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Asap.be NV organiseert via haar website of andere communicatiekanalen (zoals Facebook en Instagram). Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van Asap.be NV. De eventuele aandacht voor dergelijke wedstrijden op de website van Asap.be NV impliceert niet dat onderhavige wedstrijdreglement van toepassing is.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

Asap.be NV is een privé-onderneming met maatschappelijke zetel op Zuiderring 11, 3600 Genk.

2. Deelnemingsvoorwaarden

 • 2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere meerderjarge (d.i. 18 jaar en ouder) natuurlijke persoon, met uitzondering van personeelsleden, zelfstandige dienstverleners en bestuurders van Asap.be NV.

 • 2.2. De deelnemer/deelneemster is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Asap.be NV voor de deelname aan een wedstrijd.

 • 2.3. Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend.

 • 2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van Asap.be NV.

3. Wedstrijdverloop

 • 3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer/deelneemster gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers/deelneemsters een juist antwoord insturen, zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven. De deelnemer/deelneemster die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar/winnares. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar/winnares die deelnemer/deelneemster die het eerste de antwoorden doorstuurde.

 • 3.2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, wordt/worden de winnaar(s)winnares(sen) bepaald op basis van een schiftingsvraag. De deelnemer/deelneemster die de schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar/winnares. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar/winnares die deelnemer/deelneemster die het eerste de antwoorden doorstuurde.

 • 3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer/deelneemsterbetreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar/winnares of winnaars/winnaressen bepaald door Asap.be NV in functie van de door haar vooropgestelde objectieve, beoordelingscriteria, zoals opgesomd in haar bijzonder wedstrijdreglement.

Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer/deelneemster de Asap.be NV de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Asap.be NV en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Asap.be NV.

De deelnemer/deelneemster verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Asap.be NV tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s)/deelneemster(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

Asap.be NV is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen.

4. Prijzen

 • 4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

 • 4.2. Asap.be NV kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

 • 4.3. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek, ...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator/organisatrice van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

 • 4.4 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

 • 4.5 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

5. Aansprakelijkheid van Asap.be NV

 • 5.1. Asap.be NV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

 • 5.2. Asap.be NV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer/deelneemster onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

 • 5.3 Asap.be NV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

 • 5.4 Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer/deelneemster worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. De deelnemers/deelneemsters dienen zelf na te kijken of de desbetreffende e-mailcommunicatie door hun mailprovider niet als ongewenst wordt uitgefilterd. Bij onbereikbaarheid of laattijdige reactie van de winnaar/winnares kan Asap.be NV de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer/deelneemster, zonder enig verhaal.

 • 5.5 Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar/winnares binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer/deelneemster zijn recht op de prijs en kan Asap.be NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer/deelneemster, zonder enig verhaal.

 • 5.6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Asap.be NV. Indien Asap.be NV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Asap.be NV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6. Persoonsgegevens

 • 6.1 De persoonsgegevens die Asap.be NV over de deelnemers/deelneemsters verzamelt, zullen worden opgenomen in het adressenbestand van Asap.be NV (Zuiderring 11, 3600 Genk) met als doel de deelnemers/deelneemsters van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de wedstrijd. Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand de persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Asap.be NV zal de persoonsgegevens niet meedelen aan derden.

Iedere deelnemer/deelneemster heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens o.a. te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van Asap.be NV. Hij kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan e-mailadres privacy@asap.be of Asap.be NV, Marketing, Zuiderring 11, 3600 Genk. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de deelnemer/deelneemster. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website waar u ons privacybeleid kan terugvinden.

 • 6.2. Deelnemers/deelneemsters gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Asap.be NV, de website en online kanalen van eventuele mede-organisatoren, in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een televisiereportage over de wedstrijd.

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

 • 7.1. Asap.be NV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Asap.be NV zich het recht voor de betrokken deelnemer/deelneemster uit te sluiten van de wedstrijd en hem/haar ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van Asap.be NV uit te sluiten. Asap.be NV behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer/deelneemster om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Asap.be NV geleden schade (inclusief imago-schade).

 • 7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Bekendmakingen van winnaars/winnaressen zijn definitief.

8. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Asap.be NV te worden gelezen als verwijzend naar zowel Asap.be NV als de mede-organisator(en).

9. Het reglement

 • 9.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van Asap.be NV aanvaardt de deelnemer/deelneemster dit wedstrijdreglement volledig en alle beslissingen die Asap.be NV in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van dit reglement.

 • 9.2. Indien zulks vereist is, kan Asap.be NV dit wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven wel gelden voor de op dat moment geldende wedstrijden. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de Asap.be NV en kan daar desgewenst worden afgedrukt.