Home / Sneeuwbaleffect / Wedstrijdreglement Sneeuwbaleffect

Wedstrijdreglement: Sneeuwbaleffect

 • ASAP.be NV, maatschappelijke zetel gevestigd te Zuiderring 11, 3600 Genk, met ondernemingsnummer 0434.259.595 (de organisator) organiseert een wedstrijd waarbij alle bedrijven die klant worden tussen 18 februari 2019 en 30 april 2019 kans maken op een teambuilding ter waarde van €500 voor hun bedrijf.
 • Uitzendconsulenten melden nieuwe klanten aan via het interne systeem Pratoflex onder de noemer “Blitsactie”. Alle nieuwe klanten die gedurende de wedstrijdperiode aangemeld worden in het Pratoflexsysteem, maken automatisch kans op winst.
 • De wedstrijd eindigt op 30 april 2019 – om 23.59u.
 • Enkel firma’s die klant worden in bovengenoemde periode en firma’s die in het afgelopen half jaar geen factuur hebben ontvangen van ASAP.be NV mogen deelnemen aan de wedstrijd.
 • Onder de term “klant worden” verstaan we het volgende: Het bedrijf moet een contract afsluiten met ASAP.be NV. 
 • De personeelsleden van de hoofdzetel van ASAP.be NV, van de andere vestigingen van ASAP.be en personeelsleden van het gerechtsdeurwaarderskantoor Jan Kerkstoel & vennoten, Raamstraat 12 te Hasselt zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 • Het aantal deelnemers is onbeperkt.
 • Uit alle deelnemers zal de gerechtsdeurwaarder 7 deelnemers aanduiden die een teambuilding ter waarde van €500 incl. BTW zullen ontvangen. De teambuilding wordt in samenspraak met de firma georganiseerd.  ASAP.be NV voorziet 1 teambuilding per district (Limburg, Antwerpen, Brussel, Luik, Wallonië, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen).
 • De teambuildingactiviteit wordt door ASAP.be NV gekozen.
 • ASAP.be is niet verantwoordelijk voor ongevallen die gebeuren tijdens de teambuildingactiviteit.
 • De winnaars worden tussen 1 mei en 31 mei 2019 gecontacteerd.
 • De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën worden uitbetaald.
 • De prijs wordt aan de winnaar overgedragen zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.
 • Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement.
 • De winnaars verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men met firmanaam, logo en eventueel een foto in de media kan worden bekendgemaakt.
 • De informatie en persoonsgegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van ASAP.be door middel van verwerking van gegevens.
 • De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 • Op 24 mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels “General Data Protection Regulation”, afgekort “GDPR”) in werking getreden (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/AG).
 • Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege de organisator.
 • De verwerking van de wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor Jan Kerkstoel & vennoten, Raamstraat 12 te Hasselt, wiens beslissingen eensluidend en onbetwistbaar zijn. Dit houdt o.a. in dat het wedstrijdreglement vooraf door de gerechtsdeurwaarder wordt nagekeken en bij hem wordt gedeponeerd. Ook de selectie van de winnaars gebeurt door hem en is daardoor onbetwistbaar en definitief.
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
 • De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.