Wedstrijdreglement Facebook-acties Enjoy @ Work
 

 • ASAP.be NV, maatschappelijke zetel gevestigd te Zuiderring 11, 3600 Genk, met ondernemingsnummer 0434.259.595 (de organisator) organiseert tijdens hun najaarscampagnes een aantal wedstrijden op Facebook en Instagram tussen 4/10/2018 en 26/12/2018. Als de deelnemer een vriend(in) in het bericht vermeldt, een reactie achterlaat of stemt op een pollvraag, maakt hij/zij kans op de prijs die gelinkt is aan die video.
 • Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de geposte video op de Facebookpagina of de Instagrampagina van ASAP.be NV.
 • ASAP.be NV organiseert 8 wedstrijden, die elk aan 1 video gekoppeld worden.
 • Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd.
 • Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.
 • Het aantal deelnemers is onbeperkt.
 • Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd.
 • Uit alle deelnemers zal de gerechtsdeurwaarder per wedstrijd de winnaar(s) kiezen
  • Wedstrijd 1 (kwalitatieve zonnebril): 5 winnaars
  • Wedstrijd 2 (pizzaparty): 10 winnaars
  • Wedstrijd 3 (thermos): 20 winnaars
  • Wedstrijd 4 (gepersonaliseerde nummerplaat): 20 winnaars
  • Wedstrijd 5 (stappenteller): 20 winnaars
  • Wedstrijd 6 (mega lunch voor 1 persoon): 15 winnaars
  • Wedstrijd 7 (Spotify-abonnement voor 1 jaar): 10 winnaars
  • Wedstrijd 8 (gepersonaliseerde koffietassen): 25 winnaar (per winnaar 2 tassen)
    
 • De personeelsleden van de hoofdzetel van ASAP.be NV, van de andere vestigingen van ASAP.be en personeelsleden van het gerechtsdeurwaarderskantoor Jan Kerkstoel & vennoten, Raamstraat 12 te Hasselt zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 • De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën worden uitbetaald.
 • De prijzen worden in de vorm van de hierbovengenoemde prijzen aan de winnaar ter beschikking gesteld.
 • De winnaars worden per wedstrijd gecontacteerd ten laatste een maand na lancering van de wedstrijd. Deelnemers hebben 3 weken de kans om deel te nemen.
 • De prijs wordt aan de winnaar overgedragen zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.
 • De prijs wordt opgestuurd naar het opgegeven adres.
 • Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
 • Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement.
 • De winnaars verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men met voornaam en achternaam en foto in de media kan worden bekendgemaakt.
 • De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van ASAP.be door middel van verwerking van gegevens.
 • De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.
 • Op 24 mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels “General Data Protection Regulation”, afgekort “GDPR”) in werking getreden (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/AG).
 • Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
 • De verwerking van de wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor Jan Kerkstoel & vennoten, Raamstraat 12 te Hasselt, wiens beslissingen eensluidend en onbetwistbaar zijn. Dit houdt o.a. in dat het wedstrijdreglement vooraf door de gerechtsdeurwaarder wordt nagekeken en bij hem wordt gedeponeerd. Ook de selectie van de winnaars gebeurt door hem en is daardoor onbetwistbaar en definitief.
 • Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
 • De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: 
  • storingen in transmissies via het internet;
  • slecht functioneren van het internet of gebruikte software;
  • de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking;
  • om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
    
 • De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
 • De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen.
 • De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.