De overheden in ons land nemen diverse initiatieven om levenslang leren bij werknemers maximaal aan te moedigen. Opleiding en vorming vormen immers de sleutel tot duurzame inzetbaarheid en het langer aan de slag houden van personeel. Eén van die initiatieven is het recht op verlof, met behoud van loon, voor werknemers in de privésector die een erkende opleiding willen volgen.

In Brussel en Wallonië heet dit initiatief nog steeds 'betaald educatief verlof' (afgekort BEV), terwijl we in Vlaanderen, sinds 2019, spreken over het Vlaams opleidingsverlof. Wat moet je hierover weten?

1. Wat is het Vlaams opleidingsverlof?

Het Vlaams opleidingsverlof (afgekort: VOV) is het recht van werknemers in de privésector om afwezig te zijn van het werk om bepaalde opleidingen te volgen en dat met behoud van hun normale loon. 
 
Als werkgever ben je verplicht om een VOV-toekenningsaanvraag goed te keuren, op voorwaarde dat deze werknemersaanvraag aan de wettelijke voorwaarden voldoet. De kosten van dit VOV worden grotendeels gedragen door de overheid: na afloop van de opleiding kun je als werkgever een (gedeeltelijke) terugbetaling krijgen van de loonkost voor de toegekende VOV-uren. 

2. Welke werknemerscategorieën uit de privésector kunnen een VOV-aanvraag indienen?

Om een VOV-aanvraag te kunnen indienen, moet een werknemer werkzaam zijn in een in het Vlaamse Gewest gelegen vestigingseenheid in de privésector. Bovendien moet hij minstens 50% tewerkgesteld zijn, zowel bij een variabel als vast uurrooster. 

3. Welke opleidingen geven recht op VOV?

Een werknemer kan gebruikmaken van het Vlaams opleidingsverlof als: 

  • hij een loopbaangerichte opleiding volgt. Lees: een opleiding in het kader van loopbaanbegeleiding en die vermeld staat in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan 

  • hij een arbeidsmarktgerichte opleiding volgt. 

  • hij examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie, of examens aflegt in het kader van een ervaringsbewijs. 
    Opgelet: Om te kunnen genieten van de terugbetaling dient de opleiding opgenomen te zijn in de Vlaamse opleidingsdatabank

4. Hoeveel verlof mag een werknemer opnemen?

Bij het systeem van het Vlaams opleidingsverlof mag de werknemer op jaarbasis maximaal 125 uur van het werk afwezig zijn voor opleidingen die een verplichte aanwezigheid vereisen. Op hoeveel uren hij of zij concreet recht heeft, hangt af van de effectieve duur van de opleiding en de zogenaamde tewerkstellingsbreuk van de werknemer. 
 
Voor die tewerkstellingsbreuk kijkt de wetgever naar de maand september. Als de werknemer in september voor minstens 50% werkt(e), dan heeft die recht op Vlaams opleidingsverlof. Als hij in september minder dan 50% werkt(e), dan heeft hij enkel recht op het verlof als de opleiding in een latere maand start én als de werknemer in die startmaand meer dan 50% werkt. 

5. Welk loon ontvangt de werknemer tijdens zijn afwezigheid?

Een werknemer die VOV geniet, heeft recht op behoud van zijn normale loon, maar begrensd tot een bepaald bedrag. Voor het schooljaar 2022-2023 voorziet de Vlaamse wetgever een grensbedrag van 3.170 euro bruto per maand. Concreet betekent dit dat wanneer een werknemer meer verdient dat 3.170 euro bruto per maand, je als werkgever het loon voor de VOV-uren mag beperken tot dit maximumbedrag.

6. Welke voorwaarden moet de werknemer respecteren om VOV te genieten?

Als eerste voorwaarde geldt: het VOV tijdig aanvragen bij de werkgever. Daarnaast moet hij de opleiding in kwestie nauwgezet volgen, met een ongewettigde afwezigheid van maximum 10% van de lessen. Hij moet jou ook tijdig informeren over die afwezigheid.

7. Kun je als werkgever het recht op VOV weigeren?

Omdat VOV een recht is van de werknemer, kun je dit in principe niet weigeren. Dat kan wel wanneer in jouw onderneming een collectieve planning werd opgesteld én de werknemer een opleiding volgt die per schooljaar georganiseerd is én wanneer hij of zij het inschrijvingsattest na 31 oktober bezorgt.

8. Hoe vraag je als werkgever de terugbetaling van het loon aan?

Ten vroegste drie maanden voor de start van een opleiding moet je een terugbetalingsaanvraag indienen bij het WSE-loket van het Vlaamse Departement Werk en Sociale Economie. Je kan een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur VOV terugbetaald krijgen. 


Betaald educatief verlof in Brussel en Wallonië 

In Brussel en Wallonië kunnen werknemers uit de zowel de private sector als autonome overheidsbedrijven gebruikmaken van betaald educatief verlof. Dit is mogelijk voor door de overheid erkende beroeps- en algemene opleidingen, waarbij er geen rechtstreeks verband moet zijn tussen opleiding en job.

Een voltijdse werknemer mag educatief verlof opnemen voor de effectief gevolgde lesuren, maar met een maximum per jaar, afhankelijk van de opleiding. Als werkgever ontvang je per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfaitaire terugbetaling. Je kan die aanvragen bij het gewest waar de werknemers die educatief verlof opnamen tewerkgesteld zijn.

Heb jij een bedrijf met een vestiging in Brussel of Wallonië?

Dan legt Asap je graag uit hoe jij kan genieten van het systeem van betaald educatief verlof. 

Lees hier meer over het BEV in Brussel en Wallonië

Asap investeert maximaal in opleiding en vorming! 

Wie via Asap als uitzendkracht aan de slag gaat, kan rekenen op maximale ondersteuning wat opleiding en vorming betreft.

Iedere medewerker kan zijn kennis en expertise voortdurend updaten en bijschaven, om op die manier ‘on track’ te zijn met wat leeft in zijn of haar job en vakgebied.
Ook nieuwe technische en communicatieve vaardigheden aanleren, staat bij Asap hoog op de agenda! Door in talentmanagement te investeren, slagen we er dan ook in om bij jou steeds uittekend gekwalificeerde kandidaten in te schakelen. 

Vind versterking voor jouw team!

Heb je toch nog vragen over het systeem van het Vlaams Opleidingsverlof of zoek jij een gekwalificeerde medewerker?

Contacteer ons

Meer blogartikels lezen